R. Nicolay & Sohn

Birshtein, Maks A., Moscow

*1914      +2000