R. Nicolay & Sohn

Belykh, Nadezhda A., Kostroma

*1935      +