R. Nicolay & Sohn

Novi, Iya V., Moscow

*1910      +1992