R. Nicolay & Sohn

Kotov, Nikolai G., Moscow

*1889      +1968