R. Nicolay & Sohn

Barchenkov, Nikolay I., Sergiev-Posad, Begin of March.1980 Pochitalov, Vasili V., Moscow, In the Garden at the Table.1940 , , Welder.1961 Vilenskaya, Anna G., Moscow, Summer.2006 Shevandronova, Irina V., Moscow, Farmer's wife.1964 Maksyutov, Rashid G., Podolsk, Red Square.1968 , , Washing. 1998 Vilenskaya, Anna G., Moscow, Springtime.2007 , , Milkmade Lyba. 1960 Nechitailo, Vasili K., Moscow, Sawmill . 1964 Ulyanov, Nikolai I., Moscow, Portrait of the artist Fomin.1972 Barchenkov, Nikolay I., Sergiev-Posad, In Sagorsk.1970 Maksimov, Konstantin M., Moscow, Old man. 1968 Barchenkov, Nikolay I., Sergiev-Posad, Shevandronova, Irina V., Moscow, Ways of youth. Sketch for the painting.1966 Barchenkov, Nikolay I., Sergiev-Posad, Cattle breeders.1981 Fridman, Karl Sh., Moscow, Village Velegozh. At the pond. 1965 Maksimov, Konstantin M., Moscow, Slipping soldier.1941 Mednikova, Valentina V., St.Petersburg, Women at the table. 1950 Tichmirov, Leonid P., Moscow, Spring Tkacheva, Elena A., Moscow, Beside the old shed. 1992 Vorobeva, Nadezhda D., Moscow, To ice-skating. 1950