R. Nicolay & Sohn

Village Velegozh. At the pond. 1965

Village Velegozh. At the pond. 1965

Fridman, Karl Sch. | *1926 +2001
cb/o | 65,3x89,7 cm
<<--