R. Nicolay & Sohn

12. The Holy Week. Palekh. 1896

12. The Holy Week. Palekh. 1896

| 54x44 cm
<<--