R. Nicolay & Sohn

Zakharov, Andrei A., Kostroma

*1967      +